JAARSTUKKEN 2019

Inleiding

Aanbiedingsbrief

Aan de gemeenteraad,

Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2019 van de gemeente Buren. Via de jaarstukken leggen we verantwoording af over de realisering van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. De jaarstukken zijn daarom van belang voor bestuurders, inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden.

Onze jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. Dit doen we per thema, programma, taakveld en paragraaf. Per taakveld nemen we ook een verschillenanalyse op.

In juni 2019 besloot de gemeenteraad om te gaan werken met zes strategische opgaven. Hiervoor werkten we nog met drie thema’s: kerngericht werken, duurzaamheid en samen sterk in de regio. Deze komen in de jaarrekening 2019 voor de laatste keer op deze manier terug, omdat deze indeling in de begroting van 2019 ook werd gehanteerd.

In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording.

Saldo jaarrekening 2019
Het resultaat van de jaarrekening is € 6.043.000 positief. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt, doordat het bedrijventerrein Doejenburg II in 2019 weer volledig in exploitatie is genomen.
We stellen u voor om ten laste van dit positieve saldo € 5.315.000 te storten in de reserve risico bouwgrondcomplexen en € 671.000 mee te nemen naar 2020. Na verwerking van het resultaat 2019 stijgt de Algemene Reserve met € 57.000 naar € 1.565.000.

In de financiële beschouwingen lichten we het rekeningresultaat verder toe.

Opzet van de jaarstukken
Het jaar 2019 was een roerig jaar. In hoofdstuk 1 leest u in de algemene beschouwingen meer over de meest in het oog springende ontwikkelingen en aandachtspunten waar we ons in 2019 voor hebben ingezet.
In de financiële beschouwingen lichten we op hoofdlijnen het resultaat toe. In hoofdstuk 2 en 3 van het jaarverslag vindt u respectievelijk de programmaverantwoording en paragrafen. De jaarrekening met balans vindt u in hoofdstuk 4.

Corona-crisis
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.
Wij hebben een impact-analyse gemaakt met de effecten van de Corona-crisis voor gemeente Buren op basis van de kennis die op dat moment beschikbaar was. Deze analyse wordt in juni 2020 aan u aangeboden.

ga terug