JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenten werken vaak samen bij de uitvoering van taken. Dat doen ze met verschillende organisaties. Als gemeente een financieel belang heeft (er geld in steekt) én rechtstreeks invloed heeft op de besluiten van een organisatie, noemen we dat een "verbonden partijen". Een organisatie die alleen subsidie ontvangt, is dus geen verbonden partij.

Ontwikkelingen

  • Gemeenten voeren steeds meer taken uit. De rol van verbonden partijen wordt daarin belangrijker.
  • Met de Gemeenschappelijke regelingen is afgesproken dat zij hun begrotingen en jaarrekeningen  tijdig aanleveren. De besluitvorming in de gemeenteraad is gecoördineerd en in één voorstel in juni 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.  
  • In 2019 zijn vier moties in de gemeenteraad aangenomen, gericht op het krijgen van meer grip op de GR-en. Ook in de regio vinden de gesprekken over "grip op de GR-en plaats. Deels zijn praktische oplossingen al doorgevoerd en deels vinden in 2020 de nadere uitwerkingen van de vier moties plaats.
  • In 2019 is door het Kabinet een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen om advies aan de Raad van State aangeboden. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de wens de gemeenteraden meer ruimte te bieden voor sturing op de gemeenschappelijke regelingen. Naar verwachting volgt in 2020 een voorstel aan de Tweede Kamer.
  •  In 2019 zijn de jaarrekening en de begroting tijdig behandeld.

Risico's

De gemeente blijft beleidsmatig en bestuurlijk verantwoordelijkheid houden ten aanzien van verbonden partijen. De middelen die de gemeente ter beschikking stelt, gaan verloren in geval van faillissement van de verbonden partij. Bij financiële problemen kan de gemeente in de situatie van een gemeenschappelijke regeling geconfronteerd worden met verplichte aansprakelijkheid. Dat levert financieel risico op. In 2019 zijn we niet met dergelijke financiële risico's geconfronteerd.  

Buiten de aan de gemeenteraad in voorkomend geval extra gevraagde budgetten voor de afzonderlijke GR-en zijn de risico's in 2019 binnen de GR-en opgevangen.

ga terug