JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse financiële rechtmatigheid

Inleiding
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door u zijn vastgesteld. Om de voorgenomen programmadoelstellingen te bereiken geven we geld uit. De uitgaven die we gedurende het jaar doen, moeten binnen de vastgestelde programmakaders blijven.

Bij de rechtmatigheidbeoordeling van de overschrijdingen maken we gebruik van de volgende categorieën:

  1. Kostenoverschrijdingen die niet passen binnen het bestaand beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend;
  2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen bestaand beleid, maar waarvan de accountant vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd;
  3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door niet direct gerelateerde opbrengsten;
  4. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten;
  5. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid;
  6. Kostenoverschrijdingen bij open einde regelingen.

Formeel zijn alle overschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen die vallen in de categorieën 4 t/m 6 tellen alleen niet mee in de oordeelsvorming (fouten) van de accountant. Reden hiervan is dat we deze overschrijdingen niet altijd kunnen voorkomen en ze niet in strijd zijn met het vastgestelde beleid. Bijvoorbeeld een kostenstijging als gevolg van meer aanvragen paspoorten.

(x € 1.000)

Programma

Begrote
lasten

Werkelijke
lasten

Verschil

Inwonerszaken

22.921

23.822

-901

Ruimte

25.724

35.597

-9.873

Bedrijfsvoering

16.644

17.884

-1.239

Totaal (excl. saldo Jaarrrekening)

65.290

77.303

-12.013

Programma Inwonerszaken (overschrijding lasten € 901.000)
Sociaal domein (categorie 6)
De kosten van het sociaal domein (WMO/Jeugd) zijn overschreden met € 1.265.000. Er was meer vraag naar zorg van jongeren en de aanvragen zijn complexer. Verder neemt de vraag naar huishoudelijke hulp door de vergrijzing toe. Het betreft hier een open einde regeling. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Programma Ruimte (overschrijding lasten € 9.873.000)
Grondexploitatie bedrijventerrein Doejenburg II (categorie 4)
In 2019 is Doejenburg weer volledig een grondexploitatie geworden. Dit is enerzijds het gevolg van de inmiddels uitgegeven kavels (verspreid over het terrein) en de nog uit te geven kavels die reeds op tekening zijn gezet. Anderzijds is het principe besluit genomen door de regio dat wij het 'on hold' gedeelte weer in verkoop mogen brengen. Naar verwachting wordt dit in de zomer van 2020 door alle partijen bekrachtigd.
In de jaarrekening 2019 is de volledige 12 ha. van Doejenburg met een waarde van € 10,4 miljoen in de balans weer opgenomen onder voorraden. In de jaarrekening betekent dit dat tegenover de vrijval van de boekwaarde van materiële vaste activa een 'inkomst' staat waarbij de boekwaarde onder voorraden wordt opgenomen. De kostenoverschrijding wordt geheel gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Programma Bedrijfsvoering (overschrijding lasten € 1.239.000)
Voorziening wachtgelden wethouders (categorie 5)
Als gevolg van de val van het college van burgemeester en wethouders in 2019 moeten we wachtgeld (€ 492.000) reserveren. Op het moment van opstellen van de laatste tussenrapportage was het bedrag nog niet bekend. De storting verwerken we nu als last in de jaarrekening 2019. De kostenoverschrijding past binnen het bestaand beleid. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Voorziening pensioenen wethouders (categorie 5)
Ieder jaar maken we een actuele berekening voor de pensioenverplichtingen van de wethouders. Op basis van deze berekening storten we € 494.000 extra in de voorziening. De kostenoverschrijding past binnen het bestaand beleid. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Treasury (categorie 5)
In de begroting 2019 gingen we uit van een renteomslagpercentage van 0,5%. Bij de jaarrekening wordt dit percentage opnieuw berekend. We komen nu op basis van de werkelijke rentekosten uit op een afgerond percentage van 0%. Dit betekent dat we vanaf taakveld Treasury veel minder rentekosten doorberekenen. Dat is op dit taakveld een nadeel van € 217.500, maar dit nadeel komt als voordeel terug op alle andere taakvelden. De kostenoverschrijding past binnen het bestaand beleid. De overschrijding telt dus niet mee voor het oordeel van de accountant.

Totaalbeeld
Uit de analyse van de kostenoverschrijdingen blijkt dat er in 2019 geen financiële onrechtmatige overschrijdingen plaatsvinden. Ze tellen niet mee als fout voor het rechtmatigheidsoordeel van de accountant.

ga terug