JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

InterBestuurlijk Programma

Inleiding

Veel maatschappelijke opgaven overstijgen de grenzen van gemeenten, Rijk of provincies. Tijd dus voor een nieuwe, gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken, vinden het Rijk en de koepels van decentrale overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) voorziet daarin. Dit Interbestuurlijk Programma (IBP) is medio februari 2018 opgezet, omdat VNG, Rijk, IPO en UvW ervan doordrongen zijn dat de grote maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland staat, een samenwerking vragen op basis van gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De VNG heeft namens alle gemeenten deze overeenkomst getekend en daarmee is er een inspanningsverplichting.

Gemeenten bepalen zelf hoe hun prioriteiten en begroting eruit ziet. Dat betekent dat de programma’s die voortkomen uit het IBP geen landelijke verplichte deelname vragen: elke gemeente staat zelf voor de afweging of ze wil meedoen. Als geen sprake is van landelijke wetgeving is er geen plicht. Maar: met veel partijen werken aan dezelfde maatschappelijke opgaven, mogelijk ook op regionaal niveau, versterkt natuurlijk wel de aanpak en de kans om de beoogde resultaten te behalen.

Het  IBP kent de volgende thema's:

  1. Samen aan de slag voor het klimaat;
  2. Toekomstbestendig wonen;
  3. Regionale economie als versneller;
  4. Naar een vitaal platteland;
  5. Merkbaar beter in het sociaal domein;
  6. Problematische schulden voorkomen en oplossen;
  7. Nederland en migrant voorbereid;
  8. Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving;
  9. Passende financiële verhoudingen.

Ontwikkelingen

Bij de maartcirculaire 2018 is in het gemeentefonds budget voor de uitvoering van het IBP beschikbaar gesteld. De extra middelen in het acres van maart voor het IBP zijn niet geoormerkt. Er is de nodige speelruimte voor het inzetten van de middelen. In de begroting 2019 zijn voor het IBP de volgende middelen gereserveerd:

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Gereserveerd vanuit de maartcirculaire 2018

0

490

1.015

1.300

Besluit programmabegroting 2019 verlaging IBP

-

-

-

- 280

Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland

-

- 26

- 26

- 26

Nog beschikbaar

0

464

989

994

Besluit programmabegroting 2020 IBP gelden inzetten ter dekking van nieuw beleid / financieel tekort

-

- 464

- 989

- 994

Nog beschikbaar

0

0

0

0

Risico's

Door te tekorten op de meerjarenbegroting 2020 van de gemeente Buren, hebben we de IBP gelden niet in zijn geheel kunnen investeren in de strategische opgaven. Het grootste gedeelte is als algemene dekkingsmiddel ingezet. Om de opgaven uit het IBP uit te voeren, moeten we op zoek naar alternatieve middelen: dekking uit andere taakvelden en/of uitvoeren door middel van eigen personeel.

ga terug