JAARSTUKKEN 2019

Bijlagen

Overzicht budgetten naar 2020

Totaaloverzicht aanvragen overhevelen budget van 2019 naar 2020

Nr.

Taakveld

Project

Jaar-
gebonden
(eenmalig)

Meerjarige budgetten

01

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Onderwijsachterstandenbeleid

 € 50.000

02

Samenkracht en burgerparticipatie

Nulmeting Integraal Huisvestingsplan

€ 43.000

03

Volksgezondheid

Ambulantisering geestelijke gezondheidszorg

€ 50.000

04

Verkeer en vervoer

Zwerfafval (actie Buurtjutters)

€ 30.000

05

Sportaccommodaties

Verzelfstandiging Burense voetbalverenigingen

€ 205.000

06

Sportaccommodaties

Bomenonderhoud voetbalaccommodaties

€ 46.000

07

Ruimtelijke ordening

Woningmarktbeleid

€ 10.000

Totaal

€ 434.000

Totaal over te hevelen (jaar gebonden + meerjarig)  €  434.000

N.B.: uitgangspunt is dat overhevelingsverzoeken ≤ € 25.000,- niet worden overgeheveld naar 2020, tenzij er echt een goede reden is om het bedrag toch over te hevelen.
We zetten er op in om deze kosten onder de € 25.000 op te vangen binnen de bestaande budgetten in 2020. Mocht achteraf blijken dat dit niet lukt, rapporteren we hierover in de tussenrapportage.

ga terug