JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Lokale Heffingen

Inleiding

In deze paragraaf geven we inzicht in de ontwikkeling van onroerende zaakbelasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing, precario-, honden- en toeristenbelasting en leges. Ook geven we inzicht in de opbouw van de kostendekkende tarieven.

Het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) schrijft vanaf 2017 voor dat de paragraaf lokale heffingen informatie bevat over de opbouw van de verschillende tarieven. In de alinea Leges en kostentoerekening vindt u hierover meer informatie, met name over de toerekening van de overhead. De werkwijze die de raad hierin prefereert, nemen we op in de financiële verordening.

Ontwikkelingen

Het tarief van de precariobelasting mag vanaf 2016 niet verder worden verhoogd. Bij de andere belastingen en leges is geen sprake van ontwikkelingen.

Risico's

Bij het opstellen van de begroting 2019 was het belangrijkste risico binnen de lokale heffingen het op termijn afschaffen van de precariobelasting. Vanaf 2022 mag er niet meer geheven worden op kabels en leidingen. Het Rijk geeft geen alternatief dus we moesten zelf op zoek naar alternatieve dekking. Bij de kadernota 2019 is deze alternatieve dekking gevonden.

ga terug