JAARSTUKKEN 2019

Inleiding

Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen jaarverslag 2019

Het zijn bewogen tijden geweest voor de gemeente Buren in 2019. Tekorten op het budget voor Wmo en Jeugd, het Sporthaldossier, algemene financiële dekkingsproblematiek rondom  de Kadernota en de begroting, de politiek bestuurlijke onrust met een coalitiebreuk, terugtredende wethouders en een nieuw college tot gevolg. Dit heeft natuurlijk ook effect op de organisatie. Onze aandacht en beschikbare capaciteit is voor een deel naar veel andere zaken gegaan dan verwacht in de begroting van 2019. Eind 2019 is de nieuwe coalitie druk bezig geweest om een nieuw coalitieakkoord op te stellen en de politiek-bestuurlijke verhoudingen te verbeteren. De Burense samenleving willen we een effectief en daadkrachtig bestuur geven dat de opgaven en uitdagingen van deze tijd aankan.

De gemeente Buren ontwikkelt zich de komende jaren tot een sterke, zelfstandige gemeente met diverse kernen. We moeten alle zeilen bijzetten om een robuuste en zelfstandige gemeente te blijven die de belangrijke opgaven van deze tijd aankan. In juni 2019 zijn daarom de strategische opgaven vastgesteld door de raad:

  1. Samen sterk in de regio.
  2. Kerngericht werken
  3. Duurzaamheid
  4. Visie op transformatie sociaal domein
  5. De omgevingswet
  6. Visie op dienstverlening

Hiervoor werkten we nog met drie thema’s: kerngericht werken, duurzaamheid en samen sterk in de regio (voorheen ‘regionale economie’). Deze komen in de Jaarrekening 2019 voor de laatste keer op deze manier terug. Onze strategische opgaven (en eerder de thema’s) vormen de focus van onze gemeente. Naast al ons reguliere werk, willen we als college deze maatschappelijke opgaven met u als raad oppakken en op een goede manier hier invulling aan geven. De bestuurlijke situatie van het afgelopen najaar heeft niet betekend dat we stil hebben gezeten rondom de strategische opgaven. Dit laten we in de jaarrekening op diverse plekken zien. We merken dat we door de opgaven meer integraal gaan werken en afstemmen op inhoud en proces.

Kerngericht werken; onze inwoners worden gehoord en gezien
Inwoners hebben de ruimte om initiatief te nemen. De gemeente faciliteert dit en staat naast inwoners om de kernen leefbaar te houden. De gemeente werkt samen met inwoners, als partners. Inwoners krijgen ruimte en zeggenschap, zonder dat we het algemeen belang uit het oog verliezen. Deze ruimte voor inwoners vraagt maatwerk, transparantie en duidelijke communicatie. Iedere kern, iedere situatie en ieder onderwerp is uniek. We werken steeds aan de beste oplossing. Niet de regel staat centraal, maar de Burense samenleving. In 2019 voerden we onder andere pilots uit in drie kernen (Ingen, Zoelen en Ravenswaaij) om te zien hoe we dat het beste kunnen invullen.

Samen Sterk in de regio
Solidariteit is een belangrijk goed voor ons als gemeente Buren. We komen verder als we niet alleen naar ons eigen belang kijken, maar ook naar wat anderen van ons nodig hebben. Dan denken we aan zowel onze buurtgemeenten als partners, inwoners, bedrijven en organisaties. Het afgelopen jaar zijn we met alle colleges in de regio bij elkaar gekomen om verdere stappen te nemen in deze grondhouding. Want we werken allemaal voor onze inwoners en willen de leefbaarheid goed houden.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat gemeenten steeds meer veranderen. Van een grotendeels operationeel georiënteerde organisatie naar een organisatie waarvan steeds meer strategie en visie wordt verwacht. Door de budgettaire kortingen vanuit het Rijk waarmee opgaven zijn gekomen, vraagt het nog meer van onze bestuurskracht en is het politieke speelveld complexer geworden

Duurzaamheid en klimaat
We willen de gemeente zo inrichten dat deze vanuit economisch, ecologisch en menselijk oogpunt gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig is. Regionale samenwerking hierin is een noodzaak om de doelstellingen te kunnen behalen. Zowel regionaal als lokaal hebben we de eerste stappen hierin gemaakt.

Sociaal domein
Het afgelopen jaar hebben we meer grip en inzicht gekregen op de kosten binnen het sociaal domein. Met onder andere hulp van het onderzoek van Van Montfoort over de jeugdzorg en de herinrichting van wijkteam Sterk in de buurt (Stib) hebben we stappen in de goede richting gezet.. We willen betere afstemming en samenwerking in de zorg- en hulpverleningsketen en richten ons op kerngericht zorg. Dit ontwikkelen we in 2020 nog verder.

Bedrijventerrein Doejenburg II
De huidige status op bedrijventerrein Doejenburg II is veranderd ten opzichte van de status bij de jaarrekening 2017 en 2018. Op advies van het speerpuntberaad Economie en Logistiek van de Regio Rivierenland van 8 oktober 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland op 12 november 2019 besloten om de uitgifte-status van het on-hold gedeelte van Doejenburg II op groen te zetten.
Hierop volgend is gemeente Buren in 2019 gestart met de verkoop van het resterende gedeelte van Doejenburg II. Het besluit van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland is door alle betreffende gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in mei 2020 bekrachtigd bij de vaststelling van het nieuwe RPW 2019-2024. De gemeenteraad van de gemeente Buren heeft op 20 mei 2020 ingestemd met het RPW 2019-2024. Dit heeft ertoe geleid dat het opheffen van het ‘on hold’ gedeelte in de grondexploitatie en de jaarrekening 2019 reeds is verwerkt.

Een financieel robuuste gemeente
Om de goede en noodzakelijke dingen te kunnen blijven doen, moet de gemeente financieel stabiel zijn. Met het coalitieakkoord 2020-2022 hebben we stappen gezet om de financiële situatie van de gemeente Buren op de lange termijn gezond te houden. Hier moeten we aandacht aan blijven geven.

Net als vorig jaar staan we dus voor een flink pakket aan uitdagingen. De coronacrisis heeft de uitdagingen veel groter gemaakt. De noodzaak tot samenwerking en saamhorigheid is nog sterker geworden. Het nieuwe elan dat we eind 2019 hebben bereikt, willen we vasthouden. We hebben er vertrouwen in dat we met elkaar de komende jaren belangrijke stappen kunnen zetten voor de inwoners van Buren en voor een stabiele gemeente. Hierbij staan een financieel robuuste gemeente, het herstel van het vertrouwen in het bestuur, maatwerk naar de kernen en ruimte voor inwoners en ondernemers centraal.

Maurik, mei 2020,
College van burgemeester en wethouders van Buren

ga terug