JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Doel van het grondbeleid is bevordering van het maatschappelijk gewenst ruimtegebruik en bevordering van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten bij locatieontwikkeling. Grondbeleid verhoogt de kwaliteit van het ruimtegebruik.

Grondbeleid zorgt ervoor dat de gemeente ruimtelijke plannen kan realiseren. De gemeente kent twee verschillende vormen voor de uitvoering van ruimtelijke plannen.

  1. De gemeente is grondeigenaar of koopt grond en ontwikkelt voor eigen rekening en risico. Dit is zogenaamd actief grondbeleid. Actief grondbeleid wordt door onze gemeente alleen in uitzonderingssituaties toegepast.
  2. De gemeente begeleidt ingediende plannen van particuliere eigenaren en is daarbij zelf geen grondeigenaar. Dit is zogenaamd faciliterend grondbeleid. Uitgangspunt is dat onze gemeente faciliterend grondbeleid voert. Bij faciliterend grondbeleid gaan we uit van een kostenneutrale ontwikkeling.

Ontwikkelingen

De gemeente ontwikkelt twee plannen: bedrijventerrein Doejenburg en woningbouwlocatie Teisterbant. Zie voor een toelichting de paragraaf "Ontwikkeling en bespreking bouwgrondcomplexen".

Risico's

Risico's bestaan uit:

  1. Risico's binnen lopende projecten waar de gemeente (mede)verantwoordelijk is en waar een directe relatie bestaat tussen het risico en het project. Deze risico's worden ingeschat en verwerkt in de grondexploitatie.
  2. Risico's voortkomend uit externe ontwikkelingen die niet project specifiek zijn en buiten de invloed  van de gemeente liggen. Deze laatste risico's zijn algemene risico's waarvoor in de grondexploitatie geen raming kan worden opgenomen. Voor deze risico's wordt een bedrag in het weerstandsvermogen gereserveerd. Bij de actualisatie van de risico's bij de jaarrekening is er een bedrag van € 1.000.000 opgenomen binnen het weerstandsvermogen.

Voorbeelden van mogelijke risico's die zich voor kunnen doen zijn:

  • niet nakoming van overeenkomsten;
  • risico bij projecten waarin de gemeente samenwerkt met een ontwikkelaar;
  • een onvoorziene kostenstijging voor nog te maken kosten;
  • vertraging in de verkopen.

Wij bieden de raad jaarlijks ter besluitvorming de nota Herziening grondexploitaties aan. Wij rapporteren in deze nota over de voortgang en de financiële situatie van de grondexploitaties. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing gaat eveneens in op de risico's van grondexploitaties.

ga terug