JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2019 gemeente Buren

De Wet normering topinkomens (‘WNT’) is van toepassing op gemeente Buren. Het voor gemeente Buren toepasselijke bezoldigingsmaximum is het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum. Het algemeen wettelijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019

Bedragen x € 1

I.P.C. van Wamel-Geene

M. van Dalen

G.A. van Droffelaar

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris
(waarnemend)

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/10

01/08 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  

1,0

1,0

0,9

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

88.571

44.595

79.752

Beloningen betaalbaar op termijn

16.341

  6.755

13.081

Subtotaal

104.912

51.350

92.833

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

161.578

81.320

174.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

104.912

51.350

92.833

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Bedragen x € 1

I.P.C. van Wamel-Geene

I.P.C. van Wamel-Geene

G.A. van Droffelaar

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01 - 31/05

01/06 – 31/12

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

0,925

Dienstbetrekking?

nee

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

53.779

68.221

80.359

Beloningen betaalbaar op termijn

-

9.830

12.578

Subtotaal

53.779

78.051

92.937

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum0

78.189

110.811

174.760

Bezoldiging

53.779

78.051

92.937

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug