JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Balans per 31-12-2019

ACTIVA

31-12-2018

31-12-2019

PASSIVA

31-12-2018

31-12-2019

VASTE ACTIVA

VASTE PASSIVA

- kosten geldleningen /saldo agio en disagio

0

0

- Algemene reserve

3.860.576

4.600.285

- kosten onderzoek en ontwikkeling

0

0

-Bestemmingsreserves:

8.913.009

5.659.533

- Bijdrage aan activa van derden

0

0

- Gerealiseerde resultaat

(406.939)

6.043.342

- Immateriele vaste activa

0

0

Totaal eigen vermogen

12.366.646

16.303.160

Investeringen met economisch nut:

Voorz. verplichtingen, verliezen en risico's

1.821.192

2.769.689

- gronden uitgegeven in erfpacht

0

0

Door derden beklemde mid. (spec.aanw.)

5.880.157

6.446.071

- ov. investeringen met een economisch nut

18.979.420

17.950.581

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

4.702.624

5.829.523

- invest.,waarvoor ter bestrijding v.d. kstn.

7.145.981

6.464.219

een heffing kan worden geheven

Invest. in openb. ruimte met maatsch. nut:

0

0

-ov. investeringen met een maatschapp. nut

534.576

1.928.346

- Materiele vaste activa

26.659.977

26.343.146

Voorzieningen

12.403.973

15.045.283

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

95.687

95.687

- Obligatieleningen

0

0

- gemeenschappelijke regelingen

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

Onderhandse leningen van:

Leningen aan:

- binnenl. pens.fondsen en verz.instellingen

0

0

- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido)

0

0

- binnenl. banken en ov. fin. instellingen

7.816.007

6.100.000

- woningbouwcorporaties

0

0

- binnenl. bedrijven

0

0

- deelnemingen

0

0

- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido)

0

0

- overige verbonden partijen

0

0

- overige binnenlandse sectoren

0

0

- buitenlandse instellingen

0

0

- Overige langlopende geldleningen u/g

456.428

338.522

- Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar

0

0

Waarborgsommen

108.315

70.889

- Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

- Ov. uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar

110.922

184.127

- Financiele vaste activa

663.037

618.336

Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr.

7.924.321

6.170.889

Totaal vaste activa

27.323.014

26.961.482

Totaal vaste passiva

32.694.941

37.519.332

VLOTTENDE ACTIVA

VLOTTENDE PASSIVA

Grond- en hulpstoffen

0

0

Onderhanden werk: gronden in expl.

4.361.789

11.310.096

Gereed product en handelsgoederen

2.159.637

2.023.587

Vooruitbetalingen

0

0

- Voorraden

6.521.426

13.333.683

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Netto-vlott. schulden met rente lt < 1 jr

- vorderingen op openbare lichamen

6.866.863

5.155.741

- kasgeldleningen bij openbare lichamen

0

0

- verstrekte kasgeldlen. aan openb. lich.

0

0

- overige kasgeldleningen

4.000.000

3.500.000

- overige verstrekte kasgeldleningen

0

0

- Banksaldi

0

101.103

- rek.-courantverh. met het Rijk

0

0

- rek.-courantverh. met niet fin. instellingen

0

0

- Overige schulden

5.237.634

3.771.759

- overige vorderingen

3.427.456

2.152.800

- uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

0

- uitzettingen van Nederlands schuldpapier

0

0

- overige vorderingen

0

0

- overige uitzettingen

0

0

- Uitzett. met rentetypische looptijd < 1 jr

10.294.319

7.308.541

- Netto-vlott. schulden met rente lt < 1 jr

9.237.634

7.372.862

Kassaldi

6.603

13.043

Banksaldi

114.721

32

- Liquide middelen

121.324

13.075

- Overl. activa nog te ontvangen bijdr. EU

- Overl. passiva vooruit ontvangen bijdr. EU

- Overl. activa nog te ontvangen bijdr. Rijk

0

0

- Overl. passiva vooruit ontvangen bijdr. Rijk

251.874

- Overl. activa nog te ontv. bijdr. ov.overheid

5.030

0

- Overl. pass. vooruit ontv. bijdr. ov.overheid

420.505

411.246

- Overige nog te ontvangen bedragen en

696.142

953.453

- Overige vooruitontvangen bedragen en nog

2.608.174

3.014.920

vooruitbetaalde bedragen die ten laste

te betalen bedragen die ten

van het volgende begrotingsjaren komen

bate van het volgende begrotingsjaar komen

- Overlopende activa

701.172

953.453

- Overlopende passiva

3.028.680

3.678.040

Totaal vlottende activa

17.638.241

21.608.752

Totaal vlottende passiva

12.266.314

11.050.902

TOTAAL-GENERAAL

44.961.255

48.570.234

TOTAAL-GENERAAL

44.961.255

48.570.234

Gewaarborgde geldleningen/garanties

3.325.689

3.398.512

Gewaarborgde geldlen./garanties achtervang

26.932.119

26.932.119

ga terug