JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Verschillenanalyse baten en lasten

Verklaring verschil begroting / jaarrekening

Verwacht voordelig rekeningresultaat bij de tussenrapportage t/m september 2019

+ €      3.000

Werkelijk rekeningresultaat 2019

+ € 6.043.500

Te verklaren verschil

+ € 6.040.500

Totaal te verklaren verschil begroting/ rekening

 x €.1.000

Programma/ taakveld

Saldo

Voordeel/ Nadeel

Inwonerszaken

-987

Burgerzaken

2

V

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-8

N

Sportbeleid en activering

-1

N

Cultuurpresentatie -prod.  -participatie

10

V

Media

-4

N

Samenkracht en burgerparticipatie

-147

N

Wijkteams

187

V

Inkomensregelingen

83

V

Begeleide participatie

88

V

Arbeidsparticipatie

23

V

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-44

N

Maatwerkdienstverlening 18+

-603

N

Maatwerkdienstverlening 18-

-592

N

Geëscaleerde zorg 18+

43

V

Geëscaleerde zorg 18-

-107

N

Volksgezondheid

83

V

Ruimte

7.782

Beheer ov.gebouwen/gronden

53

V

Crisisbeheersing en Brandweer

5

V

Openbare orde en veiligheid

10

V

Verkeer en vervoer

73

V

Parkeren

26

V

Openbaar vervoer

0

Economische ontwikkeling

2

V

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.074

V

Economische promotie

68

V

Onderwijshuisvesting

59

V

Sportaccommodaties

232

V

Musea

1

V

Cultureel erfgoed

-1

N

Openb. groen en (openlucht) recreatie

88

V

Riolering

-17

N

Afval

-6

N

Milieubeheer

51

V

Begraafplaatsen

-43

N

Ruimtelijke Ordening

130

V

Grondexploitaties (niet bedrijven)

8

V

Wonen en bouwen

-31

N

Bedrijfsvoering

-754

Bestuur

-1.020

N

Mutaties reserves

120

V

Overhead

186

V

Treasury

-218

N

OZB Woningen

8

V

OZB niet-woningen

-14

N

Belastingen overig

18

V

Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

161

V

Overige baten en lasten

5

V

Verschil begroting/ rekening

6.041

V

In de programmaverantwoording is een analyse per taakveld opgenomen. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarrekening. Een afwijking groter dan € 25.000,- lichten we toe.

Overzicht structurele posten

Verschillenanalyse baten en lasten

Programma Inwonerszaken

Voordeel

Nadeel

I/S

Geen ontwikkelingen

Verschillenanalyse baten en lasten

Programma Ruimte

Voordeel

Nadeel

I/S

Geen ontwikkelingen

Verschillenanalyse baten en lasten

Programma Bedrijfsvoering

Voordeel

Nadeel

I/S

Geen ontwikkelingen

Conclusie: er zijn geen ontwikkelingen met structurele financiële effecten uit de jaarrekening 2019 voor de begroting 2020 en later of we houden al met een budgetverhoging rekening.

ga terug