JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden niet geactiveerd. De boekwaarde is nihil.

Materiële vaste activa

Door gewijzigde regelgeving in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) van de afgelopen jaren, zijn de materiële vaste activa steeds verder uitgesplitst.

De specificatie van deze uitsplitsing wordt hierna gepresenteerd, waarbij in eerste instantie een totaaloverzicht is gemaakt en daarna een uitsplitsing per onderdeel.

De post materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2019

Voorziening
afwaardering

Balans-
waarde
31-12-2019

Overige investeringen met economisch nut

32.432

21.292

3.901

17.391

Investeringen, waarvoor we ter bestrijding van de kosten een heffing kunnen heffen

7.146

6.464

0

6.464

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

535

1.928

0

1.928

Gronden uitgegeven in erfpacht.

560

560

0

560

Totaal

40.673

30.244

3.901

26.343

Bij de post “Overige investeringen met economisch nut” in de tabel hierboven, is een grote afname van de boekwaarde te zien in 2019. In 2017 is 6 ha. van Doejenburg II tijdelijk uit de markt genomen. De boekwaarde van deze grond is in 2017 overgeboekt van voorraden naar materiële vaste activa. Het ging om een totaalbedrag van € 10,4 miljoen. Tegenover deze investering stond een voorziening van € 10,1 miljoen. Deze grond stond dus per saldo voor € 300.000 (de agrarische waarde) op de balans.
In 2019 is Doejenburg weer volledig een grondexploitatie geworden. In de jaarrekening 2019 is de volledige 12 ha. van Doejenburg met een extra waarde van € 10,4 miljoen in de balans weer opgenomen onder onderhanden. De voorziening van € 10,1 miljoen is hiermee ook vrijgevallen.

Het bedrag van € 3.901 in de kolom “voorziening afwaardering” is de afwaardering van het gemeentehuis.
Conform onze begrotingsvoorschriften (BBV) wordt op grond niet afgeschreven.

De uitsplitsing van investeringen zonder en met onderliggende heffing:

Bedragen x € 1.000

De investeringen worden per categorie als volgt onder-verdeeld:

Zonder heffing

Met heffing

Boekwaarde ultimo

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

Gronden en terreinen

13.671

3.257

19

19

Woonruimten

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

17.880

17.430

0

0

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

532

1.891

7.104

6.425

Vervoermiddelen

18

18

0

0

Machines, apparaten en installaties

586

455

0

0

Overige materiële vaste activa

840

729

23

20

Totaal

33.527

23.780

7.146

6.464

De afname van de post “Gronden en terreinen” is al besproken bij de eerste tabel van de materiële vaste activa en wordt veroorzaakt door de verschuiving van de gronden van het bedrijventerrein Doejenburg.

De toename van de boekwaarde bij de post “Grond-, weg- en waterbouwkundige werken” wordt vooral veroorzaakt door de vervanging van de fundering van een aantal wegen binnen de gemeente Buren.

De uitsplitsing van investeringen met economisch nut en met maatschappelijk nut:

Bedragen x € 1.000

De investeringen worden per categorie als volgt onder-verdeeld:

Met economisch nut

Met maatschappelijk nut

Boekwaarde ultimo

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2019

Gronden en terreinen

13.690

3.276

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

17.880

17.431

0

0

Grond-, weg- en waterbouw-kundige werken

7.116

6.438

520

1.879

Vervoermiddelen

18

16

0

0

Machines, apparaten en
 installaties

586

455

0

0

Overige materiële vaste activa

848

700

15

49

Totaal

40.138

28.316

535

1.928

Zoals al besproken bij de tabel van investeringen met en zonder heffing, wordt de toename van de boekwaarde van de post “Grond-, weg- en waterbouwkundige werken” vooral veroorzaakt door de vervanging van de fundering van een aantal wegen binnen de gemeente Buren. Dergelijke uitgaven betreffen investeringen met een maatschappelijk nut.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen weer:

Bedragen x
€ 1.000

Balans
waarde
31-12-18

Boek-
waarde
31-12-18

Ver-
meer-
dering

Ver-
min-
dering

Af-
schrij
ving

Bij-
dragen
derden

Boek-
waarde
31-12-19

Voor-
ziening
afwaar
dering

Balans-
waarde
31-12-19

Gronden en terreinen

3.578

13.690

0

10.415

0

0

3.276

0

3.276

Woon-ruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gebouwen

13.979

17.880

36

0

484

0

17.432

3.901

13.532

Grond-,weg-& waterbouw-werken

7.636

7.636

1.385

0

704

0

8.317

0

8.317

Vervoermid-delen

18

18

0

0

2

0

16

0

16

Machines, apparaten & installaties

586

586

7

0

137

0

455

0

455

Overige materiële vaste activa

863

863

64

0

179

0

748

0

748

Totaal

26.660

40.673

1.492

10.415

1.506

0

30.244

3.901

26.343

De kolom afschrijving heeft betrekking op de normale afschrijvingen en  de eventuele extra afschrijvingen in het lopende jaar.

De grootste mutaties uit de kolom vermeerderingen hierboven in het boekjaar staan in onderstaand overzicht vermeld.

Bedragen x € 1.000

Beschikbaar
gesteld krediet

Werkelijk
besteed in 2019

Cumulatief
besteed t/m 2019

Essenbos te Maurik
(vervanging fundering)

510

510

510

Oostertiendweg te zoelen
(vervanging fundering)

336

336

336

Marsdijk te Lienden
(vervanging fundering)

427

327

427

Totaal

1.273

1.173

1.273

ga terug