JAARSTUKKEN 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf geven wij inzicht in de ontwikkeling van de organisatie en de bedrijfsvoering. Dit doen we langs de ontwikkelingslijnen zoals die in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting 2019 voor organisatie en bedrijfsvoering zijn geschetst.

Zo geven we de lijnen aan waarlangs de organisatie zich het afgelopen jaar ontwikkeld heeft. Uitgangspunt daarbij was en bleef  het besluit van de raad over de bestuurlijke richting voor Buren van 7 maart 2017. Daarin werd uitgesproken dat Buren zich als een zelfstandige gemeente blijft ontwikkelen. Om dit te kunnen is aan de raad voorgesteld te investeren in de organisatie met onder andere strategische adviseurs en het versterken van de inkoopfunctie.
Verder gaan we, naar aanleiding van het eerdere rekenkamerrapport, ook in op ontwikkelingen rond informatieveiligheid. Ook besteden we net als voorgaande jaren aandacht aan de voortgang op de aanbevelingen uit de nog lopende rekenkamerrapporten en de aanbevelingen van de accountant bij de boardletter 2018. Deze bedrijfsvoeringsparagraaf sluit af met een overzicht van kengetallen rond kwaliteit en dienstverlening.

ga terug