JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Overzicht van incidentele baten en lasten

Op grond van BBV-artikel 19, lid c is in de begroting een overzicht van de incidentele baten en lasten verplicht. Volgens BBV-artikel 28, lid c moeten we in de toelichting op de programmarekening eveneens zo’n overzicht opnemen. Tabel 1 betreft een uitsplitsing per programma. Tabel 2 betreft het voorgeschreven model vanuit de begrotingsvoorschriften. Tabel 3 geeft een nadere uitsplitsing weer van de mutaties met de reserves per programma.

Tabel 1                              Bedragen x € 1.000,-

Programma's

Structureel

Incidenteel

Totaal

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Inwonerszaken

23.677

- 5.263

145

- 555

23.822

- 5.818

2

Ruimte

20.675

- 17.766

14.922

- 11.555

35.597

- 29.321

3

Bedrijfsvoering

11.021

- 40.436

1.935

- 737

12.956

- 41.173

Gerealiseerd totaal saldo baten & lasten

55.373

- 63.465

17.002

- 12.847

72.375

- 76.312

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0

- 192

4.928

- 6.842

4.928

- 7.034

Gerealiseerd resultaat (excl. saldo)

55.373

- 63.657

21.930

- 19.689

77.303

- 83.346

Structureel saldo is € 8.284.000 (€ 63.657.000 - € 55.373.000) positief. In tabel 2 geven we dit anders weer met dezelfde uitkomst.

Tabel 2                     Bedragen x € 1.000,-            

2019

Saldo baten en lasten

- 3.937

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

- 2.107

Begrotingssaldo na bestemming

- 6.043

Waarvan incidentele baten en lasten

2.241

Structureel saldo (positief)

- 8.284

Tabel 3                                 Bedragen x € 1.000,-

Mutaties reserves per programma's

Structureel

Incidenteel

Totaal

Stor-
ting

Onttrek-
king

Stor-
ting

Onttrek-
king

Stor-
ting

Onttrek-
king

1

Deelfonds sociaal domein

0

0

341

- 2.078

341

- 2.078

2

Heractivering riolering

0

- 113

0

0

0

- 113

2

Omgevingsgerichte uitgaven

0

0

78

0

78

0

2

Beheer en onderhoud Tollewaard

0

0

0

- 1.287

0

- 1.287

2

Maatschappelijke investeringen

0

0

0

- 110

0

 - 110

2

Integraal huisvestingsplan

0

- 25

0

0

0

- 25

2

Afbouw sport & dorpshuizen

0

- 17

0

0

0

- 17

2

Onderdreef Buren

0

- 6

0

0

0

- 6

3

Overlopende posten

0

0

957

- 958

957

- 958

3

Frictiekosten organisatie

0

0

627

- 358

627

- 358

3

Informatie- & automatiseringsplan

0

0

0

- 273

0

- 273

3

Gemeentehuis

0

- 31

0

0

0

- 31

3

Algemene reserve (geblokkeerd)

0

0

45

- 75

45

- 75

3

Algemene reserve

0

0

2.880

- 1.703

2.880

- 1.703

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0

- 192

4.928

- 6.842

4.928

- 7.034

ga terug