JAARSTUKKEN 2019

Home

Controleverklaring

Verklaring van het bestuur over de rechtmatigheid 2019

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken en werkzaamheden op een rechtmatige en betrouwbare manier.

De belangrijkste taken van het college zijn:

  • het houden van toezicht op de werkzaamheden en de verwerking van de werkzaamheden;
  • het juist omgaan met risico’s;
  • het rapporteren over de werkzaamheden en het afleggen van verantwoording hierover.

Een essentieel hierbij is voor het college dat de administratie een goede mate van zekerheid biedt.  Om dit te borgen kent onze administratie bijvoorbeeld (interne) controlerende en corrigerende werkzaamheden zodat afwijkingen gesignaleerd worden. Op basis daarvan nemen we maatregelen om onvolkomenheden te corrigeren en/of te reduceren.

Een systeem van (interne) controlerende en corrigerende werkzaamheden biedt geen absolute zekerheid dat we onvolkomenheden vermijden. Het draagt bij aan het ontdekken van onvolkomenheden en het structureel verbeteren van de uitvoering. Daarnaast doen we in nauw overleg met onze accountant jaarlijks onderzoeken naar de rechtmatigheid van onze uitvoerende werkzaamheden.

Op basis van de uitgevoerde rechtmatigheid onderzoeken over 2019 zijn we overtuigd van de goede werking als het gaat om de rechtmatigheid van onze processen en de (interne) controlerende en corrigerende maatregelen van de processen. Dit doen we op basis van de conclusies in bijgaande rapportage ‘audit bevindingen rechtmatigheid 2019’. Dit met in achtneming tot wat ons, op basis van het controleprotocol, is opgedragen.

Op grond daarvan verklaren wij dat we gedurende 2019 voldoen aan de, wat betreft rechtmatigheid, gestelde eisen.

Buren, mei 2020

Het college van Burgemeester en wethouders

De gemeentesecretaris               De burgemeester   
M. van Dalen MSc.               J.A. de Boer MSc