JAARSTUKKEN 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

(x € 1.000,-)

Programma - Taakveld

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedrijfsvoering

11.117

40.361

29.244

11.795

40.885

29.090

12.956

41.173

28.217

Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds

3

32.112

32.110

3

32.739

32.736

3

32.900

32.897

Belastingen overig

70

1.400

1.330

70

1.421

1.351

70

1.439

1.369

Bestuur

1.666

136

-1.531

1.704

140

-1.564

2.721

137

-2.584

Overhead

8.901

851

-8.049

9.452

691

-8.761

9.356

781

-8.575

Overige baten en lasten

312

0

-312

324

12

-312

322

15

-307

OZB niet-woningen

50

1.754

1.703

50

1.754

1.703

50

1.739

1.689

OZB Woningen

323

3.970

3.647

389

4.021

3.632

415

4.054

3.640

Treasury

-208

138

346

-197

108

305

19

106

87

Inwonerszaken

21.631

5.303

-16.328

22.921

5.905

-17.016

23.822

5.818

-18.004

Arbeidsparticipatie

461

0

-461

375

0

-375

352

0

-352

Begeleide participatie

2.081

0

-2.081

2.523

342

-2.181

2.511

418

-2.093

Burgerzaken

982

464

-518

915

335

-580

936

358

-578

Cultuurpresentatie -prod.  -participatie

22

0

-22

22

0

-22

12

0

-12

Geëscaleerde zorg 18-

442

0

-442

442

0

-442

549

0

-549

Geëscaleerde zorg 18+

347

0

-347

347

0

-347

304

0

-304

Inkomensregelingen

5.004

4.485

-519

5.079

4.485

-594

5.094

4.583

-511

Maatwerkdienstverlening 18-

4.623

0

-4.623

4.885

0

-4.885

5.477

0

-5.477

Maatwerkdienstverlening 18+

2.460

273

-2.187

2.460

273

-2.187

2.983

193

-2.790

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

625

0

-625

625

0

-625

679

10

-669

Media

148

0

-148

148

0

-148

152

0

-152

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

811

45

-765

1.275

470

-805

1.038

224

-813

Samenkracht en burgerparticipatie

1.410

35

-1.375

1.519

0

-1.519

1.698

32

-1.666

Sportbeleid en activering

0

0

0

23

0

-23

24

0

-24

Volksgezondheid

1.171

0

-1.171

1.165

-1

-1.166

1.083

0

-1.083

Wijkteams

1.044

0

-1.044

1.119

0

-1.119

932

0

-932

Ruimte

22.017

8.814

-13.203

25.724

11.667

-14.058

35.597

29.321

-6.276

Afval

1.788

2.012

224

1.964

2.211

247

1.865

2.106

241

Begraafplaatsen

347

389

43

347

389

43

382

382

0

Beheer ov.gebouwen/gronden

662

186

-477

810

201

-609

833

277

-556

Crisisbeheersing en Brandweer

2.058

20

-2.038

2.043

0

-2.043

2.038

0

-2.038

Cultureel erfgoed

191

67

-124

191

67

-124

199

74

-125

Economische ontwikkeling

194

0

-194

194

0

-194

192

0

-192

Economische promotie

109

188

79

144

188

44

145

257

112

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

959

799

-160

3.587

3.443

-144

14.254

21.184

6.930

Grondexploitaties (niet bedrijven)

1.168

1.005

-163

856

719

-136

189

61

-128

Milieubeheer

191

55

-136

201

5

-196

190

45

-145

Musea

12

0

-12

12

0

-12

12

1

-11

Onderwijshuisvesting

960

46

-915

984

521

-464

964

559

-405

Openb. groen en (openlucht) recreatie

1.823

8

-1.815

2.311

22

-2.289

2.394

193

-2.201

Openbaar vervoer

3

17

13

3

17

13

3

17

13

Openbare orde en veiligheid

264

29

-235

287

55

-232

280

58

-222

Parkeren

1

0

-1

26

0

-26

0

0

0

Riolering

2.372

2.721

349

2.373

2.723

349

2.395

2.727

332

Ruimtelijke Ordening

1.062

155

-907

959

146

-813

920

237

-683

Sportaccommodaties

313

0

-313

605

0

-605

410

36

-373

Verkeer en vervoer

5.003

81

-4.922

5.149

131

-5.018

5.146

201

-4.945

Wonen en bouwen

2.536

1.037

-1.499

2.679

830

-1.849

2.786

906

-1.880

Totaal baten en lasten voor bestemming

54.765

54.478

-287

60.441

58.457

-1.984

72.375

76.312

3.937

Mutaties reserves

1.267

2.029

762

4.849

6.836

1.987

4.928

7.034

2.107

Totaal baten en lasten na bestemming

56.032

56.508

476

65.290

65.293

3

77.303

83.346

6.043

ga terug