JAARSTUKKEN 2019

Programma's

Bedrijfsvoering

Verdergaande digitalisering

Digitalisering gaat over dienstverlening aan onze externe klanten en interne dienstverlening.

Externe dienstverlening
Inwoners hebben 24/7 en via diverse kanalen contact met de gemeente. ICT en innovatie spelen in de dienstverlening een steeds belangrijke rol want steeds meer diensten kunnen online gedaan worden. In 2019 stellen we een dienstverleningsvisie vast. Met deze visie vertellen we inwoners en bedrijven wat ze van ons mogen verwachten. Verbeteren van de dienstverlening zorgt voor tevreden inwoners én draagt bij aan een betere beeldvorming van de gemeente.

Interne dienstverlening
We genereren digitale sturingsinformatie. Denk hierbij aan documenten uit de Planning & Control cyclus. Doordat we onze processen digitaal vastleggen zijn ze inzichtelijk voor onder andere het bestuur en de accountant.

Wat is de status van deze ontwikkeling?

In een tijd waarin digitale ontwikkelingen razend snel gaan, komt er veel op ons af. Zo zijn we in 2019 bezig geweest met de nieuwe visie op (digitale) dienstverlening van onze gemeente, welke de basis vormt voor onze informatievoorziening. Daarnaast zijn er vanuit de VNG en de Rijksoverheid inmiddels vergaande plannen om de digitalisering van de overheid gezamenlijk op te pakken. De VNG heeft hiervoor een college van dienstverleningszaken ingericht met een taskforce die zich bezig houdt met het 'samen organiseren'. Als gemeenten investeren we gezamenlijk in deze landelijke ontwikkelingen middels het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds-GGU) en dragen we bij aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Aansluiten op deze ontwikkelingen hebben de komende jaren dan ook een hoge prioriteit en zullen veel van onze organisatie vragen. De informatievoorziening wordt dus een steeds belangrijker strategisch bedrijfsmiddel. Een projectmatige aanpak van de omschakeling naar nieuwe architectuur en het inbedden van het strategische informatiemanagement vragen de komende jaren veel aandacht.

Al met al loopt de houdbaarheid van het l&A-beleidsplan hierdoor op zijn einde en gaan we, mede op uw verzoek, in 2020 een nieuw l&A beleidsplan 2020-2024 opstellen waarmee we kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen in de snel veranderende maatschappij.

In 2019 is een applicatie voor callregistratie bij het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) ontwikkeld en in gebruik genomen. Hiermee kunnen we proactief inspelen op inwonersbehoefte op het gebied van dienstverlening.

Privacy

Baseline Informatieveiligheid Overheden (BIO)
BIO is de opvolger van de Baseline Informatieveiligheid Gemeente (BIG) en is per 1 januari 2020 verplicht. De gedachte achter de BIO is dat gemeenten meer vanuit risicomanagement gaan werken. De BIO onderstreept het belang van een actuele en complete procesinrichting en –registratie.

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

Het landelijke rapportage instrument ENSIA is in 2017-2018 voor het eerst gebruikt. Voor 2018-2019 is het grotendeels vernieuwd. Het bevat wederom een externe audit op informatieveiligheid van onze kernapplicaties en een rapportage aan de raad in het tweede kwartaal van 2019.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG vervangt sinds mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Binnen het jaar voldoen we aan de belangrijkste eisen. Een belangrijk aandachtsgebied is het sociaal domein. Om goede zorg te bieden, willen we integraal werken. De privacywetgeving bemoeilijkt dit. We zoeken naar de beste manier om daar mee om te gaan. Bij het actualiseren van processen in het sociaal domein kijken we gericht naar de AVG vereisten.
In 2019 maken we alle medewerkers (verder) bewust van de (on-) mogelijkheden van de AVG. De Functionaris Gegevensbeheer (FG) heeft een controlerende en adviserende rol.

Wat is de status van deze ontwikkeling?

Baseline Informatieveiligheid Overheden (BIO)

Het jaar 2019 is een overgangsjaar tussen de Baseline informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de BIO. Het informatiebeveiligingsbeleid (vastgesteld oktober 2019) is gebaseerd op de BIO. De BIO is, net als de BIG hiervoor, een doorlopend proces van implementatie, evaluatie en verbeteren.  

Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)

We hebben een ENSIA-audit uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we een positief rapport van de auditor ontvangen. Dit rapport is opgenomen in de jaarstukken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor het monitoren van de AVG hanteren we het model van de VNG/IBD. We hebben in 2019 een verwerkingsregister geïmplementeerd en een eerste analyse op basis van het VNG/IBD-model gemaakt. Dit model vormt verder de basis voor de verdere implementatie en verbetering van de AVG-maatregelen.

Informatievoorziening

Aansluiting op het VNG programma "Samen organiseren"
In 2017 is het nieuwe I&A-beleid vastgesteld. Een meer open architectuur vormt de basis van dit nieuwe beleid. Landelijk krijgt dit ook steeds meer aandacht en het VNG programma "Samen organiseren" is hier op gericht. Op het VNG-congres in 2018 is dan ook besloten om via het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds-GGU) in 2019 ruim 60 miljoen te  investeren in een gezamenlijke aanpak.

Voor de gemeente Buren staat 2019 dan ook in het teken van de aansluiting op deze landelijke ontwikkelingen. In 2018 hebben we de samenwerking opgezocht bij het doorontwikkelen van het Open Webconcept (onze website en intranet). In 2019 verbreden we dit naar deze landelijke ontwikkelingen binnen de VNG.

Wat is de status van deze ontwikkeling?

In 2019 hebben we de samenwerking rond het OpenWebconcept verder uitgebreid van vier naar acht gemeenten. Hierdoor worden we als gemeenten minder afhankelijk van grote (ICT) leveranciers, hoe meer gemeenten mee doen, hoe kleiner de afhankelijkheid wordt. Daarnaast ondersteunt de VNG vanuit het Fonds-GGU het initiatief van deze acht gemeenten. Door als gemeente Buren actief aan te sluiten op de door de VNG ingerichte basisarchitectuur (Common Ground) maken we optimaal gebruik van het 'Samen Organiseren' programma en de financiële middelen uit het Fonds-GGU hiervoor. Verder breidt de scope van het project zich steeds verder uit naar veilige en AVG-proof dienstverlening. Zo zetten we in 2019 de eerste stappen naar een Open Portal Digitale Diensten waarmee we in 2020 onze digitale diensten via DigiD en e-Herkenning gaan uitbreiden en optimaliseren.