JAARSTUKKEN 2019

Programma's

Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier de totale uitgaven en inkomsten van het programma in een meerjarig perspectief. Ook kunt u de uitgaven en inkomsten van de taakvelden openen. Verder vindt u de incidentele uitgaven en inkomsten horende bij dit programma en een overzicht van de reserves die aan dit programma zijn gekoppeld.

(x € 1.000)

Werkelijk 2018Begroot 2019Werkelijk 2019Begroot 2020Begroot 2021Begroot 2022
Uitgaven14.16016.64723.92715.55712.67911.818
Bestuur1.7661.7042.7211.8301.7711.737
Mutaties reserves2.7484.8494.9282.52448020
Resultaat v.d. rekening baten en lasten036.043765584202
Overhead8.6059.4529.3569.5039.1699.184
Treasury-26-19719-84-92-93
OZB Woningen343389415337337337
OZB niet-woningen475050333333
Belastingen overig607070127125125
Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds233333
Overige baten en lasten615324322520270270
Inkomsten-44.120-47.721-48.207-47.627-43.432-42.263
Overhead-998-691-781-957-943-943
Bestuur-194-140-137-99-99-99
Mutaties reserves-4.834-6.836-7.034-4.130-433-235
Resultaat v.d. rekening baten en lasten-40700000
Treasury-158-108-106-102-97-93
OZB Woningen-3.868-4.021-4.054-4.786-4.159-4.159
OZB niet-woningen-1.699-1.754-1.739-2.023-1.750-1.750
Belastingen overig-1.421-1.421-1.439-1.437-1.437-204
Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds-30.527-32.739-32.900-34.092-34.513-34.780
Overige baten en lasten-14-12-15000
Saldo programma-29.959-31.074-24.280-32.071-30.753-30.446

Tabel 2: de incidentele inkomsten en uitgaven van het programma

(€ x 1.000,-)

Toelichting

Begroot 2019

Werkelijk 2019

Struc-
tureel

Inciden-
teel

Struc-
tureel

Inciden-
teel

Diverse incidentele posten

10.923

872

1.935

Incidentele stortingen reserves

0

4.849

4.928

Saldo uitgaven programma

10.923

5.721

11.021

6.863

Diverse incidentele posten

-40.270

- 615

-40.436

- 737

Incidentele onttrekkingen reserves

- 204

- 6.632

- 192

- 6.842

Saldo inkomsten programma (excl. batig saldo € 6.044)

40.474

- 7.247

-40.628

- 7.579

Voor een nadere toelichting op de incidentele posten verwijzen we naar het Overzicht van incidentele baten en lasten.

Tabel 3: de reserves die horen bij het programma

(€ x 1.000,-)

Stand reserves per 31/12

Werkelijk
2018

Werkelijk
2019

Begroot
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot
2023

Algemene reserve

704

1.881

1.048

1.508

1.508

1.508

Algemene reserve (geblokkeerde gedeelte weerstandsvermogen)

2.750

2.719

3.410

3.410

3.410

3.410

Informatie- & automatiseringsplan 2017 - 2021

470

196

44

0

0

0

Frictiekosten organisatie

0

269

0

0

0

0

Overlopende posten

1.570

1.569

216

137

157

177

Gemeentehuis ¹

191

160

144

128

112

96

¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen.

Hieronder vindt u het financieel overzicht voor dit programma. U vindt hier het saldo van het programma in een meerjarig perspectief.